Maraming salamat po sa inyong patuloy na pananalangin sa amin!

Umaasa kami sa kagandahang-loob ng Dios na tutulungan Niya kami na maipahayag sa mga tao ang Kanyang Salita. Samahan n’yo po kami sa pananalangin para sa:

Bansang Pilipinas

Ito ang tamang panahon para hilingin natin sa Dios na gabayan Niya tayo para sa magandang kinabukasan ng ating bansa. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, kaya kailangan natin ang tulong at gabay ng Dios upang mapagtagumpayan natin ang mga haharapin nating pagsubok bilang isang bansa. Kailangan natin ang gabay ng Salita ng Dios nang sa gayon, mapuno tayo ng pag-asa at magkaroon ng kaayusan sa ating minamahal na bansa.

Samahan po ninyo kaming idalangin ang mga sumusunod:

  • Ang ODB Staff – Nawa’y matapos namin nang maayos at may kahusayan ang aming mga gawain at tungkulin kahit na working from home ang lahat.

  • Ang aming paghahanda sa aming pagbabalik sa pagtatrabaho sa ODB Office at Resource Center kapag tapos na ang ECQ. Nawa’y gabayan kami ng Panginoon sa aming pagpaplano sa mga susunod naming gagawin.

  • Ang patuloy na maayos na kalusugan at proteksiyon ng Panginoon sa aming mga staff at sa pamilya ng bawat isa laban sa COVID-19. Idalangin din natin ang kagalingan ng mga nagkaroon ng sakit na ito at nawa’y hindi na dumami pa ang bilang ng mga mahahawaan.