Madalas akong bumiyahe noon sa iba’t ibang lugar. Sa mga byahe kong iyon, gumagamit ako lagi ng mga panggising sa umaga.

Mababasa naman sa Pahayag ang mga paalala ni Juan sa pitong iglesya para magising ang kanilang nananamlay na pananampalataya. Isinulat ni Juan sa mga taga Sardis ang mensahe mismo ni Jesus, “Alam Ko ang mga ginagawa n’yo. Marami ang nagsasabi na buhay na buhay ang pananampalataya n’yo sa Akin, ngunit ang totoo, para kayong patay. Gumising kayo at pasiglahin ang natitirang pananampalataya, para hindi tuluyang mamatay. Dahil nakikita Ko na ang mga gawa n’yo ay hindi pa ganap sa paningin ng Aking Dios” (PAHAYAG 3:1-2 ASD).

Minsan, hindi natin napapansin na tayo rin ay tila nakakatulog o nananamlay sa ating relasyon sa Dios. Pero sinasabi ng Dios, “alalahanin ninyo ang mga aral na tinanggap n’yo. Sundin ninyo ang mga iyon at pagsisihan ang inyong mga kasalanan” (TAL. 3 ASD).

Marami ang nagsasabi na ang paglalaan ng oras tuwing umaga sa pagbabasa ng Biblia at pananalangin ay nakakatulong ng malaki sa pagpapanatili ng kasiglahan ng ating relasyon sa Dios. Maging kagalakan nawa sa atin ang paglalaan ng oras para kay Jesus at hindi ito ituring na responsibilidad lang na dapat gawin. Magiging kagalakan din sa atin ang malaman na hinahanda tayo ni Jesus sa anumang haharapin natin sa bawat araw.