Sa panahon natin ngayon, mas madali na lang makakuha ng impormasyon tungkol sa mga bagay bagay. Napupuno ng mga ito ang ating isipan. Dahil dito, mas nagiging mahirap ang paglalaan natin ng oras para sandaling manahimik upang mapagbulayan ang Salita ng Dios at manalangin.

Sinasabi naman sa Awit 46:10, “Tumigil kayo at kilalanin niyo na Ako ang Dios” (ASD). Ipinapaalala nito sa atin na maglaan tayo ng oras para sa Dios. Para sa marami, mahalagang bahagi ng kanilang araw ang paglalaan ng oras sa pagbubulay ng Salita ng Dios at pananalangin. Sa mga panahong iyon, mas lalo nilang nakikita ang kabutihan at kadakilaan ng Dios.

Tulad ng sumulat ng Awit 46, mawawala rin ang ating takot (TAL. 2) kapag naranasan natin ang katotohanang “ang Dios ang ating kanlungan at kalakasan. Siyaʼy laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan” (TAL. 1 ASD). Sa patuloy na paglalaan ng oras sa Dios, magiging payapa ang ating isip at magkakaroon tayo ng kapanatagan dahil alam nating ang Dios ang bahala sa lahat (TAL. 10).

Patindi man ng patindi ang kaguluhan sa mundo, bibigyan tayo ng kapayapaan at kalakasan ng ating mapagmahal at makapangyarihang Dios.